Associació Catalana de Vexil.lologia


Presentació / Presentation
   

Teniu a les vostres mans el nou Vexil.la Catalana. Nou únicament en la forma, ja que l'esperit és el mateix d'aquell d'abril de 1985 quan vam iniciar la publicació.

Ara, deu anys després, hem donat el pas cap a l'aplicació de la informàtica i així hem aconseguit estalviar temps i millorar continguts i presentació. Un amic em deia fa anys que era una llàstima que totes les publicacions vexil.lològiques fossin en blanc i negre, ja que les banderes són fonamentalment senyals de colors. Aquesta fita l'hem assolida, i ara, al Vexil.la Catalana totes les imatges són en colors.

La informatització i la definició d'aquest model de fitxa ens ha ocupat els últims quatre anys. A Barcelona-1991, al seminari Vexil.lologia i Noves Tecnologies dins del XIV ICV, vam definir-ne entre tots els continguts; al XV ICV, Zúric-1993, vaig presentar el BanCAT en una primera etapa de desenvolupament, així com la proposta de codificació universal de diversos camps. Avui, pràcticament coincidint amb el XVI ICV, Varsòvia-1995, presentem el model de fitxa que per ara considerem definitiu.

Hem intentat fer una fitxa el més universal possible. Ara l'hem aplicada al BanCAT, però es pot aplicar a qualsevol entitat territorial que volguem estudiar. L'objectiu futur és traslladar a fitxes totes les banderes, de totes les èpoques, de tots els usos, de tots el usuaris i amb totes les variants que coneixem i coneixerem. Us imagineu un vademècum enciclopèdic vexil.lològic així !!. És evident que aixó no es pot fer amb les estones destinades al hobby d'una sola persona, però els vexilúllegs som molts, i cada dia som més els que utilitzem la informàtica com llenguatge universal. Així, la utopia pot esdevenir realitat. Personalment, com autor de la fitxa, estic disposat a cedir una llicència d'utilització gratuïta a qualsevol company vexil.lòleg que vulgui fer una aplicació en aquesta línia. La informació que cont la fitxa és pràcticament la definida a Barcelona i presentada a Zúric, però més treballada i, sobre tot, amb més informació gràfica. L'hem agrupada en tres grans àrees

a) Descrició topològica de la bandera estudiada, amb continguts relatius a la ubicació territorial i subdivisions corresponents, coordenades UTM i mapa de situació.

b) Informació legal, d'ús i d'usuari, que comprèn a més a més la informació de superfície i població, quan la bandera estudiada és d'àmbit territorial.

c) Informació relativa a la bandera, amb la imatge gràfica en proporcions reals; descripció legal; aclariments quan aquesta no és suficientment clara i informació gràfica complementària, generalment l'escut; proporcions oficials i relació "f" entre longitud i alçada; dates d'inici i final d'ús; especificació dels colors d'acord amb les normes de la FIAV i informació del Pantone corresponent, oficial o no; i per últim, camps d'informació complementària relativa a significació, relació amb altres banderes, festes tradicionals, observacions i bibliografia básica. 

Les fitxes porten també una codificació única per a cadascuna d'elles, un camp per a indicar les succesives correccions que es puguin produr i el número i full de la publicació, en el nostre cas, Vexil.la Catalana

Les fitxes poden col.leccionar-se, d'acord amb el gust personal del vexil.lòleg, per ordre alfabètic de noms dintre de cada banc de dades; per codificació, equivalent a la ordinació per entitat territorial i subdivisions; per ordre alfabètic d'entitats territorials, etc. També podem fotocopiar-les i arxivar-les sota diferents criteris. Així cadascun de nosaltres podrem organitzar la nostra pròpia col.lecció.

I el futur

Jo el veig, d'una banda, produïnt fitxes i editant-les a un ritme previst de 75 ó 100 fitxes/any, amb la inmediata incorporació de banderes d'altres entitats territorials i, d'altra banda, en l'aprofondiment del coneixement dels sistemes de transmissió de dades (fitxes) per mitjans telemàtics, i la creació d'una WEB a Internet que ens permeti universalitzar més els estudis vexil.lològics.

Sebastià Herreros 
Barcelona, juny 1995 

We are proud to present you with the new Vexil.la Catalana. The format is new but the spirit is the same as it was when we started the publication in april 1985. 

Now, ten years later, we have moved ahead towards the application of information technology and therefore we have been able to save time and improve the contents and presentation. A friend told me years ago that it was a pity that all of the vexillological publications were in black and white when all flags are fundamentally symbolic signs of color. We took this into account and now, all of Vexil.la Catalana's images are in colour. 

It has taken us four years to carry out the computerization and definition of this model of form. In Barcelona-1991, during the seminar of Vexillology and New Technologies within the XIV ICV, we decided upon its contents; at XV ICV, Zurich-1993 I presented the BanCAT in its first stage of development, as well as the proposal of universal codification of various fields. Today, coinciding with the XVI ICV, Warsaw-1995, we present you with the model of a form which we consider the latest for the moment being. 

We have intended to make the most universal type of form possible. We have now applied it to BanCAT, but it can be applied to any territorial entity that we would like to study. The future objective is to implement all of the flags on to the forms of all the periods, of all the uses, all the users and with all the varieties which we know and will know. Can you imagine a vademecum enciclopedic vexillologic like this!! It is evident that this is not possible with the short times dedicated to the hobby of one individual, but the vexillologists are many, and every day we are growing in numbers using information technology as a universal language. In this way utopia can become a reality. Personally, as the author of the form, I am prepared to grant a licence of free use to any fellow vexillologist who would like to make an application along these lines. The information contained in the form is practically the one described in Barcelona and presented in Zurich, but more ellaborated and, above all, with more graphic information. We have grouped it in three major areas: 

a) topographic description of the studied flag with contents relating to the territorial location and corresponding subdivisions, UTM coordinates and situational map.

b) legal information, for both use and user, which also comprises information about land and population, when the flag studied is of a territorial nature.

c) information concerning the flag with graphic images in real proportion; legal description; clarifications when information is not suficiently clear and complementary graphic information, generally the shield; oficial proportions and relation "f" between width and height; dates of initiation and ending of use; specification of colours in accordance with the FIAV regulations and information of the corresponding Pantone, whether official or not; lastly, fields of complementary information relating to meaning, relation to other flags, traditional festivals, observations and basis bibliography. 

The forms also contain a unique codification for each one, a field to indicate the successive corrections which could take place and the number and page of the publication, in our case, Vexil.la Catalana.

The forms are collectible according to the personal taste of the vexillologist, in alphabetical order by names within each data bank; by codification, equivalent to the order by territorial entity and subdivisions; by alphabetical order of the territorial entities, etc. We can also photocopy and file them under different criteria. This way each one of us can organize our own collection. 

The future? 

As I see it, on the one hand, producing forms and editing them at a rate of 75 or 100 per year with the immediate incorporation of flags from other territorial entities and on the other hand, further research of the knowledge about systems of transmission of data and (forms) by telematic means, and the creation of a WEB in Internet which will allow us to globalize further the vexillogical studies.

Sebastian Herreros 
Barcelona, june 1995